Xã của tỉnh Jura

Jura-Position.png

Đây là danh sách 544 của tỉnh Jura ở Pháp.

Tancua was included in Morbier on January 1, 2007.

  • tham khảo

Tham khảo

En otros idiomas