Quận trưởng (Pháp)

Quận trưởng (tiếng Pháp: sous-préfet) là một người đại diện của một tỉnh trưởng tại một quận của Cộng hòa Pháp. Địa vị của một quận trưởng được định nghĩa theo Sắc lệnh số 64-260 ngày 14 tháng 3 năm 1964[1].

En otros idiomas
English: Préfet
Esperanto: Subprefekto
français: Sous-préfet