Quận trưởng (Pháp)

Quận trưởng (tiếng Pháp: sous-préfet) là một người đại diện của một tỉnh trưởng tại một quận của Cộng hòa Pháp. Địa vị của một quận trưởng được định nghĩa theo Sắc lệnh số 64-260 ngày 14 tháng 3 năm 1964[1].

sous-préfet

Ngoài ý nghĩa quận trưởng, sous-préfet còn là các viên chức trợ thủ khác của một tỉnh trưởng như:

  • Tổng thư ký lỵ sở
  • Chánh văn phòng tỉnh lỵ
  • Tổng thư ký đặc trách công việc vùng
  • Viên chức đặc trách sứ mệnh chính trị của thành phố
En otros idiomas
English: Préfet
Esperanto: Subprefekto
français: Sous-préfet