Không gian Étalé

Trong toán học, không gian Étalé