శతాబ్దము

శతాబ్దము లేదా శతాబ్ది (Centuary) అనేది 100 సంవత్సరములకు సమానమైన ఒక కాలమానము. ప్రస్తుతం మనము క్రీ.శ. 21 వ శతాబ్దం (2001 - 2100) లో ఉన్నాం.

శతాబ్ది కాలం జీవించిన ప్రముఖులు

వివిధ దేశాలలో వీరి సంఖ్య

Country Centenarians (year) Centenarians (year) Centenarians (year) Centenarians (year) Percent over 65 Rate Per Mln People
కెనడా 3,795 (2006) [1] 3,125 (2001) - - 13%
చైనా 17,800 (2007) [2] - - - 7.9% 13.4
ఫ్రాన్స్ 20,115 (2008) [3] 8,000 (2000) - -
జపాన్ 36,276 (2008) [4] 32,295 (2007) [5] 1,000 (1981) 153 (1963) 22.3% 284.0
దక్షిణ కొరియా 961 (2005) [6] - -
అమెరికా 50,454 (2000) 37,306 (1990) - - 13% 200.2
ఇంగ్లండు 9,330 (2007) [7] 8,370 (2005) 7,100 (6-2002) 100 (1911) 16% 169.8
Other Languages