ఇస్లాం పూర్వపు అరేబియా

ఇస్లాం పూర్వపు అరేభియా : క్రీ.శ. 610లో అరేబియాలో ఇస్లాం ఆవిర్భవించింది. దీనికి పూర్వపు అరేబియా చరిత్ర, పురాతత్వశాస్త్రం, సాంప్రదాయిక చరిత్రలు, గ్రంథాల ఆధారంగా ప్రామాణికంగా గుర్తింపబడింది. ఈ చరిత్రలో ఇస్లామీయ స్కాలర్ల కృషి ఎక్కువ. క్రీ.పూ 9వ శతాబ్దానికి చెందిన పురాతన దక్షిణ అరేబియా, ఉత్తర అరేబియా చరిత్రలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. క్రీ.శ.3వ శతాబ్దంలో హిమ్యారైట్ ల చరిత్ర ఖహ్తానీయుల చరిత్రల ఆధారంగా చరిత్ర వెలుగులోకి వచ్చింది.

కంచు యుగపు అరేబియా

దస్త్రం:Thamudi.jpg
సమూద్ జాతి కొండలను మలచి తయారు చేసిన ఇండ్ల చిత్రం.
  • ప్రాచీన సెమెటిక్ వలసలు
  • మాగన్ మరియు ఆ'ద్ జాతి
  • సమూద్ జాతి