Javni sektor

Javni sektor je izraz, s katerim zajemamo vse javnopravne organizacije (ali osebe javnega prava). Javni sektor je torej celota vseh oseb javnega prava – države in vseh drugih oseb javnega prava – ki jim država zagotavlja pravno subjektiviteto in določena pooblastila.

V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe. Gre za tiste potrebe, interese in funkcije, glede katerih se sprejme odločitev, da jih bomo urejali kot javne zadeve na ravni državne ali lokalnih skupnosti. V demokratični državi je določitev kroga teh zadev rezultat demokratičnega procesa. Obseg javnih zadev in s tem razmejitev javne in zasebne sfere ni objektivno dana, ampak je stvar odločanja državne skupnosti. Obseg kroga javnih zadev se od države do države, v posameznih državah pa tudi od obdobja do obdobja razlikuje.

Javni sektor lahko definiramo kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije- izvajajo upravno- politični proces (oblastni del javnega sektorja) in zagotavljajo javne službe oziroma javne storitve (servisni del javnega sektorja). Te organizacije delujejo v javnem interesu, zadovoljujejo javne potrebe- nekatere izmed teh organizacij nimajo lastne pravne subjektivitete (statusa pravne osebe), druge takšen status imajo. Pravne osebe, ki delujejo v javnem sektorju (v nasprotju s pravnimi osebami zasebnega prava), imenujemo pravne osebe javnega prava. To so pravne osebe, za katere velja poseben (javno) pravni režim. Ustanavljajo se za izvajanje javnih funkcij, financirajo se iz javnih sredstev (pogosto tudi s plačilom storitev, vendar so cene, prispevki ali karkoli se že to plačilo imenuje, regulirani), imajo monopolni položaj, poseben režim za zaposlene (ti imajo status javnih uslužbencev) in poseben režim nadzora. [1]

Definicije pojma v Sloveniji

Javni sektor ni enotno opredeljen niti v okviru javno- finančne zakonodaje niti v okviru posameznih znanstvenih prispevkov. Z opredelitvijo javnega sektorja so se že od rimskih časov ukvarjali različni avtorji, zato je nastalo več kriterijev delitve, npr. glede na subjekte, vir financiranja, status zaposlenih itd. Vendar pa opredelitev javnega sektorja, posebej v smislu ločitve od zasebnega, še danes ni povsem jasna.

Šmidovnik enači pomen javnega sektorja in javne uprave, ki ju opredeljuje kot sektor države in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena in zajema vse državne organe, organe lokalnih skupnosti, vsa javna podjetja, javne zavode, zavode, agencije, javne sklade, zbornice ter druge oblike združb, ki se financirajo na podlagi pristojbin, predpisov oziroma zakonov. Mnogi drugi avtorji povzemajo to misel, nekateri pa so mnenja, da je pojem javnega sektorja širši kot pojem javna uprava. [2]

Brejc pa je upravo ali upravno dejavnost opredelil kot dejavnost v organizaciji, ki omogoča izvajanje njene temeljne dejavnosti. Kot navaja, se uprava deli na poslovno upravo (kot del podjetja) in javno upravo. Slednja je opredeljena kot organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo dejavnost upravljanja v javnih zadevah in jo lahko delimo na državno upravo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja in druge neprofitne organizacije. [3]

Trpin pravi, da v javni sektor spada vse tisto, kar je v lasti države, ne glede na katerem področju se nahaja. [4]

Podobno opredelitev javnega sektorja navaja tudi Kamnarjeva, ki se pojmu javne oziroma državne uprave izogiba ter ločuje le med javnim in zasebnim sektorjem. Po njenem javni sektor sestavljajo osebe javnega prava, zasebni sektor pa osebe zasebnega prava a ob tem poudarja, da ni enotne ločnice med obema sektorjema. [5]

Ena izmed mnogih definicij, ki jo je podala Setnikar- Cankarjeva je tudi, da je javni sektor zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost netržnih načel, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim financiranjem. [6]

Drugi jeziki
العربية: قطاع عام
asturianu: Sector públicu
беларуская: Публічны сектар
български: Публичен сектор
English: Public sector
español: Sector público
فارسی: بخش دولتی
français: Secteur public
Bahasa Indonesia: Sektor publik
日本語: 官業
Nederlands: Publieke sector
Livvinkarjala: Julgine ala
português: Setor público
Simple English: Public sector
српски / srpski: Јавни сектор
Türkçe: Kamu kurumu
українська: Державний сектор