විකිපීඩියා:සත්‍යෝක්ෂ්‍යතාව

විශේෂිත මූලාශ්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට, විශ්වසනීය මූලාශ්‍ර දැන්වීම් පුවරුව. වන්ධල්‍යය සඳහා, WP:වන්ධ බලන්න. පෙරනිමි විකිපීඩියා ඡවිය සඳහා, WP:වෙක්ටර් බලන්න.

විකිපීඩියාවෙහි, සත්‍යෝක්ෂ්‍යතාව යන්නෙන් ගම්‍ය වන්නේ එහි පාඨකයන්ට සහ සංස්කාරකවරුන් හට විශ්වකෝෂයෙහි තොරතුරු පැමිණ ඇත්තේ විශ්වසනීය මූලාශ්‍රයකින්ද යන බව පරික්ෂා කල හැකි බවය. විකිපීඩියාව විසින් හුදු චින්තන ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ. එහි අන්තර්ගතය සමාපනය කෙරෙන්නේ පෙරදී ප්‍රකාශිත තොරතුරු වලින් මිස එහි සංස්කාරකවරුන්ගේ පුද්ගලික මති මතාන්තර වලින් හෝ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් වලින් හෝ නොවෙති. යමක් සත්‍ය බවට ඔබ හට නිසැක වුවද, එය එක් කිරීමට පෙර සත්‍යෝක්ෂණය කල හැකි විය යුතු වෙයි.

විකිපීඩියාව තුල අඩංගු සියළු තෙරතුරු සත්‍යාපනකලහැකි වියයුතු වුවද, අනෙකුත් ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන බලපැවැත්වෙන බැවින් , සත්‍යාපනකලහැකිබව does not guarantee inclusion. Verifiability, and not truth, is one of the fundamental requirements for inclusion in Wikipedia; truth, of itself, is not a substitute for meeting the verifiability requirement. No matter how convinced you are that something is true, do not add it to an article unless it is verifiable. සැකිල්ල:Underdiscussion-inline

It must be possible to attribute all information in Wikipedia to reliable, published sources that are appropriate for the content in question. However, in practice it is only necessary to provide inline citations for quotations and for any information that has been challenged or that is likely to be challenged. [1] Appropriate citations guarantee that the information is not original research, and allow readers and editors to check the source material for themselves. Any material that requires a citation but does not have one may be removed. Unsourced contentious material about living people must be removed immediately. For help on adding citations, see Citing sources. This policy applies to all material in the mainspace.

Verifiability, No original research and Neutral point of view are Wikipedia's core content policies. They work together to determine content, so editors should understand the key points of all three. Articles must also comply with the copyright policy.

When a reliable source is required

Anything challenged or likely to be challenged

ප්‍රතිපත්ති කෙටි මගs:
WP:CHALLENGE
WP:CHALLENGED
WP:FULLCITE

All quotations and any material challenged or likely to be challenged must be attributed to a reliable published source using an inline citation. The citation should fully identify the source, and the location within the source (specifying page, section, or such divisions as may be appropriate) where the material is to be found. See Citing sources for details of how to do this.

Burden of evidence

ප්‍රතිපත්ති කෙටි මගs:
WP:BURDEN
WP:UNSOURCED

The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. You may remove any material lacking an inline citation to a reliable source. Whether and how quickly removal should happen depends on the material and the overall state of the article; consider adding a citation needed tag as an interim step. [2] Editors might object if you remove material without giving them time to provide references. It has always been good practice to try to find and cite supporting sources yourself. Do not leave unsourced or poorly sourced material in an article if it might damage the reputation of living people; you should also be aware of how the BLP policy applies to groups. [3]

Other Languages
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Pemastian
Bahasa Melayu: Wikipedia:Pengesahan
Simple English: Wikipedia:Verifiability