ඩිවි දශම වර්ගීකරණය

ඩිවි දශම වර්ගීකරණය (DDC), or Dewey Decimal System, is a proprietary library classification system first published in the United States by Melvil Dewey in 1876.

Other Languages
Bahasa Indonesia: Klasifikasi Desimal Dewey
srpskohrvatski / српскохрватски: Deweyjeva decimalna klasifikacija
Simple English: Dewey Decimal System