ඔක්තෝබර් 31

ඔක්තෝබර් 31 යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව මෙය මෙම වසරේ 303 වන දිනය යි. (අධික අවුරුද්දක නම් 304 වන දිනය) වසර අවසන්වීමට තව දින 62ක් ඇත.සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේබ්‍රහ:

Other Languages