ඔක්තෝබර් 14

ඔක්තෝබර් 14 යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව මෙය මෙම වසරේ 287 වන දිනය යි. වසර අවසන්වීමට තව දින 78ක් ඇත.

Other Languages