ᱰᱷᱟᱠᱟ
English: Dhaka

Dhaka collage

ᱰᱷᱟᱠᱟ (en.Dhaka)(ᱤᱝᱨᱟᱡᱤ ᱛᱮ Dhaka) ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ Dacca ᱵᱟᱱᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾[᱑]ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ (ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱜᱟᱥᱤᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱫᱟᱠᱷᱤᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱲᱤᱜᱚᱝᱜᱟ ᱧᱤᱛᱩᱢᱟᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱑ ᱥᱟᱥᱟᱥᱟᱭ ᱕᱐ ᱥᱟᱥᱟᱭ(᱑᱕᱐᱐᱐᱐᱐᱐) ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱙(ᱟᱨᱮ) ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱥᱦᱚᱨ ᱫᱚ ‘ᱢᱚᱥᱡᱤᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ’ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟᱱ ᱢᱚᱥᱚᱞᱤᱱ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ‘ᱨᱤᱠᱥᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ’ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱔᱐᱐,᱐᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱔᱕᱐,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱨᱤᱠᱥᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱟᱱᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱷ ᱟᱨ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱮᱭᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱨᱟᱡᱡᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱟᱫᱮᱥᱤᱠ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱢᱩᱜᱷᱚᱞ ᱥᱚᱢᱨᱟᱴ ᱡᱟᱦᱟᱝᱜᱤᱨ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱱᱟᱜ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱝᱜᱤᱨ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤ ᱜᱮᱞ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱚᱠᱛᱮ ᱑᱙᱐᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱝᱜᱚᱵᱷᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱟᱠᱟ᱾ ᱑᱙᱔᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱰᱷᱟᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱰᱷᱟᱠᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱕(ᱚ) ᱚᱱᱩᱪᱷᱮᱫᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱜ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱹᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱽ, ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱫᱟᱞᱚᱭ, ᱢᱩᱠᱛᱤᱡᱩᱫᱫᱷᱚ ᱡᱟᱫᱩᱜᱷᱚᱨ, ᱞᱟᱞᱵᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱮᱞᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱜ᱾ [[ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱱᱚᱜᱚᱨ]]

Other Languages
Acèh: Dhaka
Afrikaans: Dhaka
Alemannisch: Dhaka
አማርኛ: ዳካ
aragonés: Dhaka
العربية: دكا
مصرى: داكا
অসমীয়া: ঢাকা
asturianu: Dhaka
azərbaycanca: Dəkkə
تۆرکجه: داکا
башҡортса: Дакка
žemaitėška: Daka
Bikol Central: Dhaka
беларуская: Дака
беларуская (тарашкевіца)‎: Дака
български: Дака
भोजपुरी: ढाका
বাংলা: ঢাকা
བོད་ཡིག: དྷ་ཁ།
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: ঢাকা
brezhoneg: Dhaka
bosanski: Dhaka
буряад: Дакка
català: Dhaka
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Dhaka
нохчийн: Дакка
کوردی: داکا
corsu: Dacca
qırımtatarca: Dakka
čeština: Dháka
Cymraeg: Dhaka
dansk: Dhaka
Deutsch: Dhaka
डोटेली: ढाका
ދިވެހިބަސް: ޑާކާ
Ελληνικά: Ντάκα
English: Dhaka
Esperanto: Dako
español: Daca
eesti: Dhaka
euskara: Dhaka
estremeñu: Dacca
فارسی: داکا
suomi: Dhaka
français: Dacca
arpetan: Dhaka
Nordfriisk: Dhaka (Steed)
Frysk: Daka
Gaeilge: Dhaka
贛語: 達卡
Gàidhlig: Dhaka
galego: Dacca
ગુજરાતી: ઢાકા
Hausa: Dhaka
客家語/Hak-kâ-ngî: Dhaka
עברית: דאקה
हिन्दी: ढाका
Fiji Hindi: Dhaka
hrvatski: Dhaka
hornjoserbsce: Dhaka
Kreyòl ayisyen: Daka
magyar: Dakka
հայերեն: Դաքքա
interlingua: Dhaka
Bahasa Indonesia: Dhaka
Ilokano: Dhaka
ГӀалгӀай: Дакка
Ido: Dhaka
íslenska: Dakka
italiano: Dacca
日本語: ダッカ
Patois: Daaka
ქართული: დაკა
Qaraqalpaqsha: Dakka
Taqbaylit: Dakka
Kabɩyɛ: Taakaa
Kongo: Dhaka
Gĩkũyũ: Dhaka
қазақша: Дакка
kalaallisut: Dhaka
ភាសាខ្មែរ: ដាក្កា
ಕನ್ನಡ: ಢಾಕಾ
한국어: 다카
kurdî: Daka
kernowek: Dhaka
Кыргызча: Дакка
Latina: Dacca
Ladino: Dhaka
Lëtzebuergesch: Dhaka
лезги: Дакка
Ligure: Dhaka
lumbaart: Dhaka
لۊری شومالی: داکا
lietuvių: Daka
latviešu: Daka
मैथिली: ढाका
олык марий: Дакка
Māori: Dhaka
македонски: Дака
മലയാളം: ഢാക്ക
монгол: Дакка
मराठी: ढाका
Bahasa Melayu: Dhaka
မြန်မာဘာသာ: ဒါကာမြို့
эрзянь: Дакка
नेपाली: ढाका
Nederlands: Dhaka (stad)
norsk nynorsk: Dhaka
norsk: Dhaka
Novial: Daka
Chi-Chewa: Dhaka
occitan: Dhaka
ଓଡ଼ିଆ: ଢାକା
Ирон: Даккæ
ਪੰਜਾਬੀ: ਢਾਕਾ
Papiamentu: Dhaka
polski: Dhaka
Piemontèis: Dacca
پنجابی: ڈھاکہ
português: Daca
rumantsch: Dhaka
română: Dacca
tarandíne: Dhaka
русский: Дакка
русиньскый: Дгака
संस्कृतम्: ढाका
саха тыла: Даака
sardu: Daca
sicilianu: Dacca
Scots: Dhaka
سنڌي: ڍاڪا
srpskohrvatski / српскохрватски: Dhaka
සිංහල: ඩකා
Simple English: Dhaka
slovenčina: Dháka
slovenščina: Daka
chiShona: Dhaka
shqip: Dhaka
српски / srpski: Дака
Sunda: Dhaka
svenska: Dhaka
Kiswahili: Dhaka
ślůnski: Dhaka
தமிழ்: டாக்கா
తెలుగు: ఢాకా
тоҷикӣ: Дака
ไทย: ธากา
Türkmençe: Dakka
Tagalog: Dhaka
Türkçe: Dakka
татарча/tatarça: Dakka
удмурт: Дакка
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: داكا
українська: Дакка
اردو: ڈھاکہ
oʻzbekcha/ўзбекча: Dakka
vepsän kel’: Dakk
Tiếng Việt: Dhaka
Volapük: Dhaka
Winaray: Dhaka
吴语: 达卡
მარგალური: დაკა
ייִדיש: דאקא
Yorùbá: Dhaka
中文: 达卡
文言: 達卡
Bân-lâm-gú: Dhaka
粵語: 達卡