ߡ.ߟ.ߛ

ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߟ.ߛ ߥߟߊ߫ ONU ߤߊߡߊ߲߫ UN) ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߥߊߟߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
subject of international law, intergovernmental organization, ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߞߊ߲ߞߋ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Office held by head of the organizationUnited Nations Secretary-General, ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ChairpersonAntónio Guterres ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Secretary generalAntónio Guterres ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Board memberKofi Annan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߋߙߌߦߊEuropean Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, Peabody Award, Sakharov Prize ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊLeague of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationHeadquarters of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍCharter of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Phone number+1-212-963-4475 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.un.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNational Museum of World Cultures ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ: ߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߣߍߝ߭߸ ߣߊߦߑߙߏߓߌ߫߸ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߦߋ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߖߊߝߏߣߍ߲ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߁߉߄߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߅߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߅߀ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߅ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߎ߲ߡߕߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߤߊߞߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߅߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫: ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃ ߟߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߐ߮ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ (ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ) ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߐ߲ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ߫ ߈߀ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߁߁ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߡ .ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߎߙߞߌ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߛߎߞߎ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫. ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ (ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ) ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ ߞߣߍߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߬ߓߐ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫: ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߸ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߕߌߖߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߛߘߍ ߟߎ߬߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߘߎߢߊ߫ ߓߊߟߞߏ ߢߍߥߟߊ߸ UNESCO߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߛߎߞߎ (ߡ.ߘ.ߘ.ߘ.ߡ.ߝ = UNICEF). ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ (ECOSOC) ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߝߍ߬. ߡ.ߟ.ߛ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ ߜ߭ߎߕߙߍߛ ߟߋ߫ ߦߴߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߭ ߡߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߡߊ߬. ߡ.ߟ.ߛ ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊߟߌ ߟߊ߫. ߡߙߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߝߗ߲߬ߞߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߗߍߣߍ߲.

Other Languages
Afrikaans: Verenigde Nasies
Alemannisch: Vereinte Nationen
অসমীয়া: ৰাষ্ট্ৰসংঘ
Boarisch: UNO
Bikol Central: Nagkakasararong Nasyon
беларуская (тарашкевіца)‎: Арганізацыя Аб’яднаных Нацыяў
বাংলা: জাতিসংঘ
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: জাতিসংঘ
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Lièng-hăk-guók
dolnoserbski: Zjadnośone narody
estremeñu: Nacionis Unías
Nordfriisk: Feriand Natjuunen
贛語: 聯合國
Avañe'ẽ: Tetãnguéra Joaju
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: संयुक्त राश्ट्रसंघटना
客家語/Hak-kâ-ngî: Lièn-ha̍p-koet
Fiji Hindi: United Nations
hornjoserbsce: Zjednoćene narody
Kreyòl ayisyen: ONI
Bahasa Indonesia: Perserikatan Bangsa-Bangsa
日本語: 国際連合
la .lojban.: gunma natmi
Kabɩyɛ: ONU ŋgbɛyɛ
kalaallisut: FN
한국어: 유엔
kernowek: Kenedhlow Unys
Lëtzebuergesch: Vereent Natiounen
Lingua Franca Nova: Nasiones Unida
македонски: Обединети нации
ဘာသာ မန်: ကုလသမဂ္ဂ
မြန်မာဘာသာ: ကုလသမဂ္ဂ
Plattdüütsch: Vereente Natschonen
Nederlands: Verenigde Naties
norsk nynorsk: Dei sameinte nasjonane
Papiamentu: Nashonan Uni
پنجابی: اقوام متحدہ
armãneashti: Natsiile Unite
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ
sardu: ONU
sicilianu: Nazzioni Uniti
davvisámegiella: Ovttastuvvan našuvnnat
srpskohrvatski / српскохрватски: Ujedinjene nacije
Simple English: United Nations
Gagana Samoa: Malo Aufaatasi
Soomaaliga: Qaramada Midoobay
Seeltersk: Fereende Natione
Kiswahili: Umoja wa Mataifa
oʻzbekcha/ўзбекча: Birlashgan millatlar tashkiloti
vèneto: ONU
Tiếng Việt: Liên Hiệp Quốc
吴语: 联合国
Vahcuengh: Lenzhozgoz
中文: 联合国
文言: 聯合國
Bân-lâm-gú: Liân-ha̍p-kok
粵語: 聯合國