နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၄

Other Languages
English: November 1964
français: Novembre 1964