ကုလသမဂ္ဂ

 • ကုလသမဂ္ဂ arabic: منظمة الأمم المتحدة‎ chinese: 联合国组织 french: organisation des nations unies russian: Организация Объединённых Наций spanish: organización de las naciones unidas အလာံ
  အလာံ
  ကုလသမဂ္ဂ arabic: منظمة الأمم المتحدة‎ chinese: 联合国组织 french: organisation des nations unies russian: Организация Объединённых Наций spanish: organización de las naciones unidas တဆိပ်
  တဆိပ်
  ဗီုတိ ဍုင်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂ [lower-alpha     ၁]
  ဗီုတိ ဍုင်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂ [lower-alpha     ၁]
  ရုင်ဗဟဵု ဍုင်နျူယံက် (ဒေသတိဍာ် ဂၠးကဝ်)
  အရေဝ် မစကာရုင်ဂမၠိုင် အာရာပ်၊
  ကြုက်၊
  အင်္ဂလိက်၊
  ပြင်သေတ်၊
  ရုရှာ၊
  သပိန်၊ [၂]
  ဗီုပြင် ဂကောံ သၟိင်ဍုင်ဂၠးတိ
  ကောန်ဂကောံ ၁၉၃ ဍုင်
  ၂ ဍုင်မပတိုန်လဝ်
  သကိုပ်သကဂမၠိုင်
  • ညးအုပ်ကာနာနာ
  antónio guterres
  • deputy secretary-general
  amina j. mohammed
  • general assembly president
  tijjani muhammad-bande
  • economic and social council president
  mona juul
  • security council president
  dang dinh quy
  ပတန်
  • ပဋိညာဉ် ကုလသမဂ္ဂ မထပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲ
  ၂၆ ဂျောန် ၁၉၄၅ (၇၄ နှစ် အကြာက) (၁၉၄၅-၀၆-26)
  • ပဋိညာဉ် လမျီုစလုပ်
  ၂၄ အံက်တဝ်ပါ ၁၉၄၅ (၇၄ နှစ် အကြာက) (၁၉၄၅-၁၀-24)
  ဝေပ်သာက်
  un.org
  un.int

  ကုလသမဂ္ဂ (အၚ်္ဂလိက်: united nations) ဂှ် ဒှ်ဂကောံပံင်တောဲ သၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် နကဵုတင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံထိင်ဒဝ် ပရေင်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီု ဂၠးကဝ်၊ သွက်ဂွံဒက်ပတန် ပရေင်ဆာန်သၟိန် အကြာဍုင်မွဲကုမွဲ၊ သွက်ကလိဂွံ ပရေင်ပံင်တောဲ ဂၠးကဝ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုင်နာနာတအ်ဂှ် ညံင်ဂွံစွံပဓါန ကုစိုတ်ဓါတ်ကောန်မၞိဟ်ရ။[၃] ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ်ဂကောံပံင်တောဲသၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် ဇၞော်အိုတ်၊ လၟိဟ်မပံင်တောဲပါလုပ်ဂၠိုင်အိုတ်၊ ပစၞးကဵုဂၠးကဝ်ဂၠိုင်အိုတ် တုဲပၠန် အဝဵုသြဇာဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိဝွံရ။ ရုင်ဗဟဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲတိဂၠးကဝ် (international territory) ပ္ဍဲဍုင်နယျူယံက်တုဲ ရုင်အဓိကတၞဟ်တအ်ဂှ် နွံပ္ဍဲ ဂျေနေပါ (geneva) (သွိတ်သလာန်)၊ နာဲရဝ်ဗဳ (nairobi) (ကေန်ညာ) ဝိန်နာ (vienna) (ဍုင်အဝ်သြဳယျာ) ကေုာံ တာမ်ဟာက် (the hague) (ဍုင်နေတာလာန်)။

  ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် ကြဴနူ ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယတုဲ နကဵုမရန်တၟအ် ညံင်ပၞာန်ဟွံကလေင်ကတဵုဒှ် မွဲဝါပၠန်၊ မဒှ်ဂကောံ မဆက်ကၠောန်အာ နူကဵု ဂကောံတြေံ မနွံယၟု ဂကောံပံင်ကောံဍုင်ဂမၠိုင် (league of nations)ရ။[၄] ပ္ဍဲကဵု ၂၅ ဨပြဳ ၁၉၄၀ ဂှ် သၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် နူကဵု ဍုင် ၅၀ ဍုင် ကောံဓရီု ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကဵု သာန်ဖြေန်သဳသကဝ် (san francisco) သွက် ကောန်ဖရေန်မွဲတုဲ ဓဇက်ဖျေဟ် တင်ပဋိညာဉ်ကုလသမဂ္ဂ မဒှ် သၞောဝ်ဗီုလဒက်ပတန် ကုလသမဂ္ဂတုဲ တင်ပဋိညာဉ်တအ်ဂှ် ပဒတန် တုပ်စိုတ် ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကဵု ၂၅ ဂျောန် ၁၉၄၅ တုဲ ပၠုပ်လမျီု ပ္ဍဲ ၂၄ အံက်တဝ်ပါ ၁၉၄၅ အခိင်ကာလမစဒက်ပတန် ကုလသမဂ္ဂဂှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု တင်ပဋိညာဉ်တအ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် ရေင်သကအ် တင်ရန်တၟအ် မဒက်ဂကောံဝွံဂှ် သွက်ဂွံ ထိင်ဒဝ်အာ ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ဂီုကၠီု ဂၠးကဝ်၊ စဵုဒၞာ အခေါင်အရာမၞိဟ်၊ ပါ်ပရအ် အရီုအဗင် ပရေင်မၞိဟ်၊ သၠုင်ပခိုဟ်ပတိုန် ပရေင်ဇၞော်မောဝ် မနွံကဵုမတန်ကြန်ဍိုဟ်ခိုဟ် (sustainable development) ကေုာံ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် သၞောဝ်ဥပဒေဂၠးကဝ် ရ။[၅] ကာလမစဒက်ပတန်ဂှ် ကောန်ဂကောံ သီုဖအိုတ် နွံ ၅၁ ဍုင်တုဲ နူဂှ် လၟိဟ်ဂၠိုင်တိုန် စဵုကဵု စိုပ် ၁၉၃ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၁[၆]ဂှ်တုဲ ဒှ်ဂကောံမပစၞး ဍုင်မနွံကဵု အဝဵုကၞောတ်အထောတ်ဂၠိုင်အိုတ်ရ။

  တင်ရန်တၟအ် ဂကောံ သွက်ဂွံမင်မဲဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂၠးတိဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဗွဝ်စှ် လပါ်စဂှ် ဟိုတ်နူ ပၞာန်လၜိုဟ် (cold war) အကြာ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် ကေုာံ ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံသဵုဗိယေတ် ကေုာံ ဂကောံမဟာမိတ်ညးတအ်ဂှ်တုဲ ထုဲထံင်ဒၟံင်ရ။ တင်ရန်တၟအ်အဓိက ကုလသမဂ္ဂဂှ် သွက်စဵုဒၞာ ညံင်ဟွံဂွံဒှ် ပၞာန်နကဵုလွဟ်၊ တုဲပၠန် ပၞာန်မကတဵုဒှ်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ညံင်ဂွံအောန်စှ်ေ နကဵု ပရေင်ကမၠောန် မပ္တံ မရံင်ဗဵုလ္ၚတ်အကာဲအရာ၊ မပတိတ် လိက်လလောင်တြး၊ မဒက်ပတန်ဒၞာဲဒတန် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ် (လုပ်ဗိုင်ပသောင်)ရ။ [၇] ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၀တအ်ဂှ် ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ကလိဂွံဗၠးၜး နူကဵုကဝ်လဝ်နဳတုဲ လၟိဟ်ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ်လေဝ် ဂၠိုန်တိုန်ကီုရ။ စတမ်နူဂှ်တုဲ နကဵုကံင်သဳပၟင်ပၟဲဒေသ ကုလသမဂ္ဂ (united nations trusteeship council) ဂှ် မင်မဲလဝ် ဍုင်မဂွံဗၠးၜး နူကဵုကဝ်လဝ်နဳ ၈၀ ဍုင်၊ ကဵု ဒေသပၟင်ပၟဲ ၁၁ ဒေသ ရ။[၈] ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၀တအ်မ္ဂး ပရေင်ကမၠောန် ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ်ပရေင်ကမၠောန် သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်ပတိုန် ပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်မင်မဲဓဝ်ၜိုဟ်လလံရ။ ကြဴနူ ပၞာန်လၜိုဟ် အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ကုလသမဂ္ဂ ဖန်ဇန်ကၠုင် အရာမဝါတ်ဂါတ်နာနာသာ်ရ။[၉]

  ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုအဝဲလစှ်ေဇၞော် တြဴပြကာ - အသေမ်ဗလဳနာနာ (သဘင်သဳကၠဳဇၞော်) (general assembly)၊ ကံင်သဳဂီုကၠီု (security council)၊ ကံင်သဳပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် (economic and social council - (ecosoc))၊ ကံင်သဳပၟင်ပၟဲဒေသ (trusteeship council)၊ ရုင်ဗစာ သၞောဝ်ဓဝ် ဂၠးကဝ်၊ ကေုာံ ဌာနညးအုပ်ကာနာနာ။ တုဲပၠန်ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု အေဂျေန်သဳ မပတၟေင် ကုကဏ္ဍမွဲမွဲ မပ္တံကဵု ဂကောံဘာန်ဂၠးတိ (world bank group)၊ ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (world health organization)၊ ပရဝ်ဂရာမ် ဇွောအ်မဂၠးကဝ် (world food programme)၊ ယူနေတ်သကဝ် (unesco)၊ ကေုာံ ယူနဳသေဖ် (unicef)တအ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဂကောံအေန်ဂျဳအဝ်ဂမၠိုင်တအ်ဂှ် ဒှ်လစှ်ေ ကံင်သဳပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် ကေုာံ အေဂျေန်သဳ ကမၠောန်ကုလသမဂ္ဂဂမၠိုင်ရ။ မၞိဟ်ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ (secretary-general)တုဲ ညးမဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ ပြဟ်ဟ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဂကူပဝ်တူကဳ အေန်တဝ်နဳယဝ် ဂူတေရ်ရေသ် (antónio guterres)တုဲ ညးစယိုက်ဂၠေင်ဂွံ တာလျိုင်ဂှ် နူကဵု ၁ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၁၇ ရ။ ကုလသမဂ္ဂဂှ် တန်တဴဒၟံင် နကဵုဘဏ္ဍာ ခရိတ် ကေုာံ မဒါန် နူကဵု ဂကောံဍုင်တအ်ရ။

 • ဝင်
 • လဒက်ပတန်
 • ဘဏ္ဍာ
 • နိဿဲ

ကုလသမဂ္ဂ Arabic: منظمة الأمم المتحدة‎ Chinese: 联合国组织 French: Organisation des Nations unies Russian: Организация Объединённых Наций Spanish: Organización de las Naciones Unidas အလာံ
အလာံ
ကုလသမဂ္ဂ Arabic: منظمة الأمم المتحدة‎ Chinese: 联合国组织 French: Organisation des Nations unies Russian: Организация Объединённых Наций Spanish: Organización de las Naciones Unidas တဆိပ်
တဆိပ်
ဗီုတိ ဍုင်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂ [lower-alpha     ၁]
ဗီုတိ ဍုင်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂ [lower-alpha     ၁]
ရုင်ဗဟဵု ဍုင်နျူယံက် (ဒေသတိဍာ် ဂၠးကဝ်)
အရေဝ် မစကာရုင်ဂမၠိုင် အာရာပ်၊
ကြုက်၊
အင်္ဂလိက်၊
ပြင်သေတ်၊
ရုရှာ၊
သပိန်၊ [၂]
ဗီုပြင် ဂကောံ သၟိင်ဍုင်ဂၠးတိ
ကောန်ဂကောံ ၁၉၃ ဍုင်
၂ ဍုင်မပတိုန်လဝ်
သကိုပ်သကဂမၠိုင်
• ညးအုပ်ကာနာနာ
António Guterres
• Deputy Secretary-General
Amina J. Mohammed
• General Assembly President
Tijjani Muhammad-Bande
• Economic and Social Council President
Mona Juul
• Security Council President
Dang Dinh Quy
ပတန်
• ပဋိညာဉ် ကုလသမဂ္ဂ မထပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲ
၂၆ ဂျောန် ၁၉၄၅ (၇၄ နှစ် အကြာက) (၁၉၄၅-၀၆-26)
• ပဋိညာဉ် လမျီုစလုပ်
၂၄ အံက်တဝ်ပါ ၁၉၄၅ (၇၄ နှစ် အကြာက) (၁၉၄၅-၁၀-24)
ဝေပ်သာက်
UN.org
UN.int

ကုလသမဂ္ဂ (အၚ်္ဂလိက်: United Nations) ဂှ် ဒှ်ဂကောံပံင်တောဲ သၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် နကဵုတင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံထိင်ဒဝ် ပရေင်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီု ဂၠးကဝ်၊ သွက်ဂွံဒက်ပတန် ပရေင်ဆာန်သၟိန် အကြာဍုင်မွဲကုမွဲ၊ သွက်ကလိဂွံ ပရေင်ပံင်တောဲ ဂၠးကဝ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုင်နာနာတအ်ဂှ် ညံင်ဂွံစွံပဓါန ကုစိုတ်ဓါတ်ကောန်မၞိဟ်ရ။[၃] ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ်ဂကောံပံင်တောဲသၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် ဇၞော်အိုတ်၊ လၟိဟ်မပံင်တောဲပါလုပ်ဂၠိုင်အိုတ်၊ ပစၞးကဵုဂၠးကဝ်ဂၠိုင်အိုတ် တုဲပၠန် အဝဵုသြဇာဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိဝွံရ။ ရုင်ဗဟဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲတိဂၠးကဝ် (international territory) ပ္ဍဲဍုင်နယျူယံက်တုဲ ရုင်အဓိကတၞဟ်တအ်ဂှ် နွံပ္ဍဲ ဂျေနေပါ (Geneva) (သွိတ်သလာန်)၊ နာဲရဝ်ဗဳ (Nairobi) (ကေန်ညာ) ဝိန်နာ (Vienna) (ဍုင်အဝ်သြဳယျာ) ကေုာံ တာမ်ဟာက် (The Hague) (ဍုင်နေတာလာန်)။

ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် ကြဴနူ ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယတုဲ နကဵုမရန်တၟအ် ညံင်ပၞာန်ဟွံကလေင်ကတဵုဒှ် မွဲဝါပၠန်၊ မဒှ်ဂကောံ မဆက်ကၠောန်အာ နူကဵု ဂကောံတြေံ မနွံယၟု ဂကောံပံင်ကောံဍုင်ဂမၠိုင် (League of Nations)ရ။[၄] ပ္ဍဲကဵု ၂၅ ဨပြဳ ၁၉၄၀ ဂှ် သၟိင်ဍုင်ဂမၠိုင် နူကဵု ဍုင် ၅၀ ဍုင် ကောံဓရီု ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကဵု သာန်ဖြေန်သဳသကဝ် (San Francisco) သွက် ကောန်ဖရေန်မွဲတုဲ ဓဇက်ဖျေဟ် တင်ပဋိညာဉ်ကုလသမဂ္ဂ မဒှ် သၞောဝ်ဗီုလဒက်ပတန် ကုလသမဂ္ဂတုဲ တင်ပဋိညာဉ်တအ်ဂှ် ပဒတန် တုပ်စိုတ် ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကဵု ၂၅ ဂျောန် ၁၉၄၅ တုဲ ပၠုပ်လမျီု ပ္ဍဲ ၂၄ အံက်တဝ်ပါ ၁၉၄၅ အခိင်ကာလမစဒက်ပတန် ကုလသမဂ္ဂဂှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု တင်ပဋိညာဉ်တအ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် ရေင်သကအ် တင်ရန်တၟအ် မဒက်ဂကောံဝွံဂှ် သွက်ဂွံ ထိင်ဒဝ်အာ ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ဂီုကၠီု ဂၠးကဝ်၊ စဵုဒၞာ အခေါင်အရာမၞိဟ်၊ ပါ်ပရအ် အရီုအဗင် ပရေင်မၞိဟ်၊ သၠုင်ပခိုဟ်ပတိုန် ပရေင်ဇၞော်မောဝ် မနွံကဵုမတန်ကြန်ဍိုဟ်ခိုဟ် (sustainable development) ကေုာံ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် သၞောဝ်ဥပဒေဂၠးကဝ် ရ။[၅] ကာလမစဒက်ပတန်ဂှ် ကောန်ဂကောံ သီုဖအိုတ် နွံ ၅၁ ဍုင်တုဲ နူဂှ် လၟိဟ်ဂၠိုင်တိုန် စဵုကဵု စိုပ် ၁၉၃ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၁[၆]ဂှ်တုဲ ဒှ်ဂကောံမပစၞး ဍုင်မနွံကဵု အဝဵုကၞောတ်အထောတ်ဂၠိုင်အိုတ်ရ။

တင်ရန်တၟအ် ဂကောံ သွက်ဂွံမင်မဲဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂၠးတိဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဗွဝ်စှ် လပါ်စဂှ် ဟိုတ်နူ ပၞာန်လၜိုဟ် (Cold War) အကြာ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် ကေုာံ ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံသဵုဗိယေတ် ကေုာံ ဂကောံမဟာမိတ်ညးတအ်ဂှ်တုဲ ထုဲထံင်ဒၟံင်ရ။ တင်ရန်တၟအ်အဓိက ကုလသမဂ္ဂဂှ် သွက်စဵုဒၞာ ညံင်ဟွံဂွံဒှ် ပၞာန်နကဵုလွဟ်၊ တုဲပၠန် ပၞာန်မကတဵုဒှ်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ညံင်ဂွံအောန်စှ်ေ နကဵု ပရေင်ကမၠောန် မပ္တံ မရံင်ဗဵုလ္ၚတ်အကာဲအရာ၊ မပတိတ် လိက်လလောင်တြး၊ မဒက်ပတန်ဒၞာဲဒတန် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ် (လုပ်ဗိုင်ပသောင်)ရ။ [၇] ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၀တအ်ဂှ် ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ကလိဂွံဗၠးၜး နူကဵုကဝ်လဝ်နဳတုဲ လၟိဟ်ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ်လေဝ် ဂၠိုန်တိုန်ကီုရ။ စတမ်နူဂှ်တုဲ နကဵုကံင်သဳပၟင်ပၟဲဒေသ ကုလသမဂ္ဂ (United Nations Trusteeship Council) ဂှ် မင်မဲလဝ် ဍုင်မဂွံဗၠးၜး နူကဵုကဝ်လဝ်နဳ ၈၀ ဍုင်၊ ကဵု ဒေသပၟင်ပၟဲ ၁၁ ဒေသ ရ။[၈] ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၀တအ်မ္ဂး ပရေင်ကမၠောန် ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ်ပရေင်ကမၠောန် သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်ပတိုန် ပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်မင်မဲဓဝ်ၜိုဟ်လလံရ။ ကြဴနူ ပၞာန်လၜိုဟ် အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ကုလသမဂ္ဂ ဖန်ဇန်ကၠုင် အရာမဝါတ်ဂါတ်နာနာသာ်ရ။[၉]

ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုအဝဲလစှ်ေဇၞော် တြဴပြကာ - အသေမ်ဗလဳနာနာ (သဘင်သဳကၠဳဇၞော်) (General Assembly)၊ ကံင်သဳဂီုကၠီု (Security Council)၊ ကံင်သဳပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် (Economic and Social Council - (ECOSOC))၊ ကံင်သဳပၟင်ပၟဲဒေသ (Trusteeship Council)၊ ရုင်ဗစာ သၞောဝ်ဓဝ် ဂၠးကဝ်၊ ကေုာံ ဌာနညးအုပ်ကာနာနာ။ တုဲပၠန်ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု အေဂျေန်သဳ မပတၟေင် ကုကဏ္ဍမွဲမွဲ မပ္တံကဵု ဂကောံဘာန်ဂၠးတိ (World Bank Group)၊ ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (World Health Organization)၊ ပရဝ်ဂရာမ် ဇွောအ်မဂၠးကဝ် (World Food Programme)၊ ယူနေတ်သကဝ် (UNESCO)၊ ကေုာံ ယူနဳသေဖ် (UNICEF)တအ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဂကောံအေန်ဂျဳအဝ်ဂမၠိုင်တအ်ဂှ် ဒှ်လစှ်ေ ကံင်သဳပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် ကေုာံ အေဂျေန်သဳ ကမၠောန်ကုလသမဂ္ဂဂမၠိုင်ရ။ မၞိဟ်ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ (Secretary-General)တုဲ ညးမဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ ပြဟ်ဟ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဂကူပဝ်တူကဳ အေန်တဝ်နဳယဝ် ဂူတေရ်ရေသ် (António Guterres)တုဲ ညးစယိုက်ဂၠေင်ဂွံ တာလျိုင်ဂှ် နူကဵု ၁ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၁၇ ရ။ ကုလသမဂ္ဂဂှ် တန်တဴဒၟံင် နကဵုဘဏ္ဍာ ခရိတ် ကေုာံ မဒါန် နူကဵု ဂကောံဍုင်တအ်ရ။

Other Languages
Afrikaans: Verenigde Nasies
Alemannisch: Vereinte Nationen
অসমীয়া: ৰাষ্ট্ৰসংঘ
Boarisch: UNO
Bikol Central: Nagkakasararong Nasyon
беларуская (тарашкевіца)‎: Арганізацыя Аб’яднаных Нацыяў
বাংলা: জাতিসংঘ
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: জাতিসংঘ
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Lièng-hăk-guók
dolnoserbski: Zjadnośone narody
estremeñu: Nacionis Unías
Nordfriisk: Feriand Natjuunen
贛語: 聯合國
Avañe'ẽ: Tetãnguéra Joaju
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: संयुक्त राश्ट्रसंघटना
客家語/Hak-kâ-ngî: Lièn-ha̍p-koet
Fiji Hindi: United Nations
hornjoserbsce: Zjednoćene narody
Kreyòl ayisyen: ONI
Bahasa Indonesia: Perserikatan Bangsa-Bangsa
日本語: 国際連合
la .lojban.: gunma natmi
Kabɩyɛ: ONU ŋgbɛyɛ
kalaallisut: FN
한국어: 유엔
kernowek: Kenedhlow Unys
Lëtzebuergesch: Vereent Natiounen
Lingua Franca Nova: Nasiones Unida
македонски: Обединети нации
မြန်မာဘာသာ: ကုလသမဂ္ဂ
Plattdüütsch: Vereente Natschonen
Nederlands: Verenigde Naties
norsk nynorsk: Dei sameinte nasjonane
ߒߞߏ: ߡ.ߟ.ߛ
Papiamentu: Nashonan Uni
پنجابی: اقوام متحدہ
armãneashti: Natsiile Unite
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ
sardu: ONU
sicilianu: Nazzioni Uniti
davvisámegiella: Ovttastuvvan našuvnnat
srpskohrvatski / српскохрватски: Ujedinjene nacije
Simple English: United Nations
Gagana Samoa: Malo Aufaatasi
Soomaaliga: Qaramada Midoobay
Seeltersk: Fereende Natione
Kiswahili: Umoja wa Mataifa
oʻzbekcha/ўзбекча: Birlashgan millatlar tashkiloti
vèneto: ONU
Tiếng Việt: Liên Hiệp Quốc
吴语: 联合国
Vahcuengh: Lenzhozgoz
中文: 联合国
文言: 聯合國
Bân-lâm-gú: Liân-ha̍p-kok
粵語: 聯合國