പ്രമാണം:ChandraNobel.png

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി

സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന താളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി
വിവരണം

സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ

ഉറവിടം

http://chandra.harvard.edu/about/chandra.html എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായേക്കാം

ലേഖനം

സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ

ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക

ലേഖനത്തിന്റെ വിവരപ്പെട്ടിയിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ?

ഈ ചിത്രത്തിന് ലേഖനത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ റഷല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഉപയോഗലക്ഷ്യം

വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും പകർപ്പവകാശമില്ലാത്ത ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർഎന്ന ലേഖനത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യായോപയോഗമാണെന്ന് കരുതുന്നു

പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?

വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിൽ, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്യമുള്ള ചിത്രം ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[]]//ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:ChandraNobel.png


Other Languages