Старотуркиски јазик


Старотуркиски јазик
Зборуван во:централна Азија 
Регион:централна Азија
Исчезнување:13 век, се развил во ујгурски јазик
Јазично семејство:алтајски
 Туркиски јазици
  Старотуркиски јазик 
Писмо:Арапска азбука, Арамејска азбука, Брахамска азбука
Јазични кодови
ISO 639-1:нема
ISO 639-2:
ISO 639-3:otk

Старотуркиски јазик, старотурски или староујгурски јазик е најстариот документиран туркиски јазик, пронајден на натписи од ујгурците во периодот од 7 до 13 век. Не можеме да кажеме дека директно ујгурскиот јазик потекнува од овој јазик, но има доста елементи што укажуваат на таа теорија.

  • Фонологија

Фонологија

Стариот туркиски јазик има 9 самогласки a, e, ė, i, ï, o, ö, u, ü. Согласките се делат на звучни и безвучни и тие се следниве:

лабијални: p, v (β), m;
дентални: t, d (δ), n;
непчани: č, y, ń;
меконепчани: k (q, χ), g (γ), ŋ;
сибилантни: s, š, z;
ликвидни: r, l.
Other Languages