Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Germain-de-Grantham.

Saint-Germain-de-Grantham he Québec-sén Centre-du-Québec Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1995-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 87.70 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,551 (2011-ngièn).