વિકિપીડિયા:"નિયમોને અવગણો"નો અર્થ

જો નિયમ તમને વિકિપીડિયાના વિકાસ અને સંચાલનમાં બાધારૂપ જણાય તો તેને અવગણો.

—વિકિપીડિયા:નિયમોને અવગણો

Other Languages