فاکتور رشد تغییردهنده

فاکتور رشد تغییردهنده (انگلیسی: Transforming growth factor) یا فاکتور رشد تراریختی یک خانوادهٔ بزرگ پروتئینی، مشتمل بر دو زیرگروه بزرگ و مهم از فاکتورهای رشد چند پپتیدی به نام‌های TGF-α و TGFβ است.

عبارت «تغییردهنده» (Transforming) در عنوانِ این گروه از پروتئین‌ها، به چند دلیل، غلط‌انداز و من‌درآوردی است: (۱) در زیرگروه یادشدهٔ فوق، از لحاظ ساختاری و ژنتیکی مرتبط نیستند (۲) مکانیسم‌های عمل آنها از طریق گیرنده‌های متفاوتی انجام می‌شود. (۳) لزوماً همیشه، موجب «تغییر» در سلول نمی‌شوند (۴) تنها فاکتورهای رشدی نیستند که می‌توانند سبب ایجاد «تغییر» در سلول شوند.

انواع