جو مشتری

نقشه جو مشتری

جو مشتری بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی بیشتر از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اما عناصر دیگری نیز در آن موجود می‌باشد.

ترکیب شیمیایی

فراوانی عناصر
در خورشید مشتری[۱]
عنصر خورشید مشتری/خورشید
He/H ۰٫۰۹۷۵ ۰٫۸۰۷ ± ۰٫۰۲
Ne/H 1.23 × ۱۰−۴ ۰٫۱۰ ± ۰٫۰۱
Ar/H 3.62 × ۱۰−۶ ۲٫۵ ± ۰٫۵
Kr/H 1.61 × ۱۰−۹ ۲٫۷ ± ۰٫۵
Xe/H 1.68 × ۱۰−۱۰ ۲٫۶ ± ۰٫۵
C/H 3.62 × ۱۰−۴ ۲٫۹ ± ۰٫۵
نیتروژن/H 1.12 × ۱۰−۴ ۳٫۶ ± 0.5 (8 bar)

۳٫۲ ± 1.4 (9–12 bar)

اکسیژن/H 8.51 × ۱۰−۴ ۰٫۰۳۳ ± 0.015 (12 bar)

0.19–0.58 (19 bar)

فسفر/H 3.73 × ۱۰−۷ ۰٫۸۲
گوگرد/H 1.62 × ۱۰−۴۵ ۲٫۵ ± ۰٫۱۵
نسبت ایزوتوپ‌ها در مشتری و خورشید[۱]
نسبت خورشید مشتری
13C/12C ۰٫۱۱ ۰٫۰۱۰۸ ± ۰٫۰۰۰۵
N/ N <2.8 × ۱۰−۳ ۲٫۳ ± 0.3 × ۱۰−۳

(0.08–2.8 bar)

Ar/ Ar ۵٫۷۷ ± ۰٫۰۸ ۵٫۶ ± ۰٫۲۵
Ne/ Ne ۱۳٫۸۱ ± ۰٫۰۸ ۱۳ ± ۲
He/ He ۱٫۵ ± 0.3 × ۱۰−۴ ۱٫۶۶ ± 0.05 × ۱۰−۴
D/ H ۳٫۰ ± 0.17 × ۱۰−۵ ۲٫۲۵ ± 0.35 × ۱۰−۵
زبان های دیگر