بافه (ریاضی)

در ریاضیات، بافه ساختاری است که کاربردهای گوناگونی در شاخه‌های متفاوتی همچون هندسه جبری، آنالیز مختلط و توپولوژی جبری دارد.

زبان های دیگر