International Standard Atmosphere

L'International Standard Atmosphere (ISA) o Atmosfera Estàndard Internacional és un model atmosfèric invariant de com varien la pressió, temperatura, densitat i viscositat de l' atmosfera terrestre a diferents altituds. Va ser creat per l' Organització d'Aviació Civil Internacional (ICAO) i s'utilitza bàsicament en navegació aèria.

Consisteix en taules amb valors tipificats per a diverses altituds, així com fórmules per a calcular-los. L'ISO ( International Organization for Standardization) va reconèixer l'ISA com a l'estàndard internacional amb la denominació ISO 2533:1975. [1]

Descripció

El model ISA divideix l'atmosfera en capes amb distribucions linears de temperatura. [2] Les altres variables són calculades a partir de constants físiques i les relacions entre aquestes.

Per exemple al nivell del mar la pressió estàndard és de 1.013,25 hPa (1 atmosfera (unitat)) i una temperatura de 15 °C amb una relació de canvi de −6,5 °C/km. La sèrie continua fins a 11 km quan la pressió disminueix fins als 226,32 hPa i la temperatura fins a −56,5 °C. Entre 11 km i 20 km d'altitud la temperatura roman constant. [3] [4]

En la següent taula s'especifiquen els valors ISA:

Capes de l'ISA Atmosfera estàndard del 1976
Capa Nom
del nivell
Base
geopotencial
Altitud
h (en km)
Base
geomètrica
Altitud
z (en km)

-relació
de canvi
(en °C/km)

Base
Temperatura
T (en °C)
Base
Atmospheric
Pressió
p (en Pa)
0 Troposfera 0,0 0,0 −6,5 +15,0 101.325
1 Tropopausa 11,000 11,019 +0,0 −56,5 22.632
2 Estratosfera 20,000 20,063 +1,0 −56,5 5.474,9
3 Estratosfera 32,000 32,162 +2,8 −44,5 868,02
4 Estratopausa 47,000 47,350 +0,0 −2,5 110,91
5 Mesosfera 51,000 51,413 −2,8 −2,5 66,939
6 Mesosfera 71,000 71,802 −2,0 −58,5 3,9564
7 Mesopausa 84,852 86,000 −86,2 0,3734

Per tal de calcular els valors anteriors el model utilitza el sistema internacional d'unitats i assumeix aquestes simplificacions com ara l'altitud geopotencial que és calculada a partir d'un model matemàtic on l' acceleració de la gravetat és constant.

  • La gravetat es considera constant


i que la seva constant "R" és


El model ISA es basa en els valors habituals a latituds mitjanes, tal com ho va determinar el comitè tècnic TC 20/SC 6 de l'ISO. Les dades s'han anat revisant des de l'establiment de l'estàndard a mitjans del segle XX.

Altres idiomes