Suvaasthi.png
Tāna Support | ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް | Translation of useful words

ދިވެހި ރަދީފަށް މަރުޙަބާ!
މި ރަދީފަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާއެކު އައު ބަސް ލައްވައި އަދި މިހާރު ހިމެނޭ ބަސްތަކަށް އުނި އިތުރުގެނެވޭނެއެވެ!
ދިވެހި ރަދީފުގައި މިވަގުތު 180 ލަފްޒަކާއި
ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.
އައު ބަހެއް ރަދީފަށް ލައްވަވާ!އަކުރުތަކުގެ ސަފްޙާތައް
ހށނރބޅކއވ
މފދތލގޱސޑ
ޓޏޔޕޖޗޝޒޙ
ޙޚޜޢޣޥޛޠޡ
ޘޤޞޟ
Alphabetic Pages
IHGFEDCBA
RQPONMLKJ
ZYXWVUTS
ވިކިމީޑިޔާގެ ދިވެހި ރަދީފް ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.މި ރަދީފު (ބަސްފޮތް) އެކުލަވާލުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބަހެއް މި ރަދީފަށް އިތުރު ކުރައްވައި، ނުވަތަ މިހާރު ރަދީފުގައި ހިމެނޭ ބަހަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްދެވިދާނެއެވެ.

ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށް ފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ އުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

ވިކިވަރސިޓީ
ޢާއްމު ދަސްކުރުން
ވިކިފޮތް
އާންމު ފޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތައް
ވިކިބުނުން
އެއްކޮށްލި ބުނުންތައް
ވިކިމަސްދަރު
އާންމު މަޞްދަރުތައް
ވިކިމަހުލޫގާތު
ތަކެތީގެ ޑައިރެކްޓްރީ
ވިކިކަބަރު
އާންމު ޚަބަރުގެ މަޞްދަރުތައް
އާންމު
ވީކިމީޑިއާ
މީޓާ-ވީކީ
ވީކިމީޑިޔާ މަޝްރޫޢު ވިލަރެސް
Other Languages