Wiciadur:Strwythur cofnod

W pob darn o wybodaeth eiriadurol sy'n gysylltiedig â grŵp penodol o lythrennau. Gall yr un grŵp o lythrennau gyfeirio at eiriau gwahanol mewn ieithoedd gwahanol, neu at forffemau gwahanol yn yr un iaith, pob un efo geirdarddiad ac ystyr gwahanol. Gall hyn wneud rheolau trefniadaeth braidd yn gymhleth, ond dylai arwain at gofnodion sy'n weddol hawdd i'w ddarllen.

Tra bod y wybodaeth isod yn cynrychioli rhyw fath o ffurf did cyfres o reolau caeth mohonynt. Gallwch arbofi gydag amrywiadau, ond efallai y bydd golgwyr eraill yn ystyried yr amrywiadau hynny'n annerbynniol ac yn gwrthdroi'r newidiadau. Mae gennych chwithau llawn cymaint o hawl i wneud hynny ag sydd ganddoch i'w gwneud. Byddwch yn barod i drafod y newidiadau hynny. Os ydych eisiau i'ch ffordd chi gael ei dderbyn, rhaid cyflwyno'ch achos o blaid hynny. Oni bai fod rheswm da dros wyro o'r drefn arferol, dylid cymryd fod y ffurf safonol yn gywir. Gallai gwrthod trafod newidiadau, neu ddechrau brwydr golygyddol effeithio ar eich hygrededd mewn meysydd eraill hefyd.

Yr hanfodion

A. Enw'r cofnod yw'r gair neu ymadrodd yr ydych yn ei ddiffinio. Am ieithoedd sydd â dau achos o lawysgrif, mi fydd enw'r cofnod yn dechrau gyda llythyren fach gan amlaf. Mae eithriadau yn cynnwys enwau priod, enwau Almaeneg, a nifer o dalfyriadau.

Penawdau hanfodol

  1. Iaith — nodi pa iaith yw'r gair dan sylw. Mae pob amser mewn pennawd lefel 2 (gweler Codau ieithoedd am restr o'r codau ar gyfer gwahanol ieithoedd). Yn y mwyafrif o achosion, mae iaith y pennawd yn cynnwys iaith yn ei ystyr draddodiadol. Rhoddir blaenoriaeth i ==Trawsieithol==; mae'r pennawd hwn yn cynnwys termau sy'n aros yr un peth ymhob iaith e.e. taxi. Mae'r symbolau ar gyfer yr elfennau cemegol a'r talfyriadau ar gyfer unedau mesur rhyngwladol yn ddwy enghraifft yn unig o dermau trawsieithol. Daw'r Gymraeg nesaf am mai hwn yw'r Wiciadur Cymraeg. Ar ôl hyn daw'r holl ieithoedd eraill yn nhrefn yr wyddor.
  2. Rhannau ymadrodd — h.y. pa fath o air ydyw? Ai berf, ansoddair, enw, enw priod a.y.b. mohono? (Am restr o'r gwahanol rannau ymadrodd a'r codau ieithyddol sy'n eu cynrychioli ar y Wiciadur, gweler Wiciadur:Defnyddio côdau ieithyddol. Yn ogystal â'r "rhannau ymadrodd" traddodiadol, mae bellach yn cynnwys unedau sy'n llai na geiriau, megis acronymau ac ôl-ddodiaid, ac eitemau sy'n fwy na geiriau, megis ymadroddion idiomatig, ymadroddion a diarhebion. Gan amlaf defnyddir y pennawd hwn fel pennawd lefel tri, ond gallai gael lefel îs ar gyfer termau gydag etymolegau neu ynganiadau niferus.
  3. Cyfeiriadau — mae hyn yn dod yn bwysicach wrth i ni ymdrechu i wella dibynadwyaeth y Wiciadur. Er ein bod yn eithaf llac wrth ofyn am gyfeiriadau ar gyfer geiriau y gellir dod o hyd iddynt yn hawdd mewn geiriaduron papur, mae cyfeiriadau ar gyfer geiriau mwy anghyffredin yn hanfodol. Dylid ychwanegu cyfeiriadau o dan bennawd newydd ar lefel addas neu gellir eu hychwanegu'n uniongyrchol i gofnodion penodol.

Words corrected.

Amrywiadau ar gyfer ieithoedd heblaw am y Gymraeg

Dylai cofnodion ar gyfer termau mewn ieithoedd eraill ddilyn yr un fformat safonol lle bo hynny'n bosib, waeth beth fo iaith y gair. Fodd bynnag, fel arfer dylid rhoi cyfeithiad o'r gair i'r Gymraeg yn hytrach na diffiniad, gan gynnwys crynodeb i ddynodi pa ystyr o'r gair Cymraeg a olygir. Hefyd dylid hepgor yr adran gyfeithiadau.

Mae gan rhai ieithoedd nodweddion sy'n mynnu amrywiaethau o'r ffurf safonol. I weld dolenni ynglyn a'r amrywiadau hyn, gweler Wiciadur:Ystyriaethau ieithyddol.

Words fixed.

En otros idiomas